Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2017

blackenedsky

An Iranian Journey by Hossein Fatemi (via My Persian-Speaking Friends)

Iranian photographer Hossein Fatemi, offers a glimpse of an entirely different side to Iran than the image usually broadcasted by domestic and foreign media. In his photo series An Iranian Journey, many of the photographs reveal an Iran that most people never see, presenting an eye-opening look at the amazing diversity and contrasts that exist in the country.

blackenedsky
4331 b001 390
Reposted from0 0 viatwice twice

August 20 2017

3757 f2d7 390
blackenedsky
1701 a813 390
Reposted fromsarazation sarazation viaflabbergasted flabbergasted
7781 75c1 390

August 18 2017

blackenedsky
9512 3fe8 390
Reposted fromlafuene lafuene viainsanedreamer insanedreamer
8644 c402 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viakyszz kyszz

August 07 2017

blackenedsky

August 06 2017

blackenedsky
blackenedsky

August 05 2017

blackenedsky

August 02 2017

7304 2557 390
Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck viakyszz kyszz
blackenedsky
Mrowi deszcz
z zewnątrz, wewnątrz
-pomiędzy nami- mokra popielniczka
i kawa za ostatnie, i tak pożyczone
pieniądze.

Ty-biała, a ja- czarny, ze zmęczenia piątkiem,
sobotą i niedzielą. Nie klei się nic.
Ten przypadkowy świadek nie doczeka pointy,
wypije kawę, pójdzie. Pozostawi nas
samych sobie, bezradnych.

Przyłapałaś więc trupa
na istnieniu, co dalej? Nie pójdziemy przecież
do łóżka. Nie wypada aż tak
mocnych akcentów kłaść na koniec, mrowi
deszcz, dopij swoją kawę,

odprowadzę cię trochę.


— - Marcin Świetlicki- Rio, poniedziałek
7640 a7c6 390
blackenedsky
4177 2ef0 390
Reposted fromkrzysk krzysk viainsanedreamer insanedreamer
blackenedsky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl