Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2018

blackenedsky
7356 4e67 390
blackenedsky

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.

— ~ Kundera Milan "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromlittlenastything littlenastything viakyszz kyszz

November 06 2018

blackenedsky
8593 dfc1 390
Reposted frommetropolis metropolis viainsanedreamer insanedreamer
blackenedsky
znów i znów kartkuję te żałosne wspomnienia i wciąż zadaję sobie pytanie, czy to wtedy, w blasku tego lata, poczęło się pęknięcie w moim życiu?
— Vladimir Nabokow
Reposted fromthejelly thejelly viainsanedreamer insanedreamer
blackenedsky
7784 d088 390
nagłówek na sobotę (1928)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viainsanedreamer insanedreamer

October 29 2018

6747 4a26 390

shitndie:

Unpublished group photo of the Surrealist crew, Dalì, Gala and Éluard included.

Reposted fromSuzi Suzi viakyszz kyszz
blackenedsky
0176 7195 390
Witkacy, [Autoportret]: Zadość uczyni tylko zupełn[y] pokój i samounicestwienie
1939, ołówek 21x34 cm
[Polona]
blackenedsky
5634 12a3 390
Nicola Samori
blackenedsky

October 26 2018

9825 b29e 390
Reposted frombrumous brumous viainsanedreamer insanedreamer
blackenedsky
1030 82a6 390
blackenedsky
4041 48ce 390
Mario De Biasi. Milan, 1953
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viainsanedreamer insanedreamer
3450 e09a 390
Reposted fromerial erial viainsanedreamer insanedreamer

October 24 2018

Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
Reposted fromdivi divi viakyszz kyszz
blackenedsky
blackenedsky
Jestem zmęczony i nie mam ochoty strasznie za czymś tęsknić.
— Herta Muller
Reposted fromsfeter sfeter viainsanedreamer insanedreamer

October 23 2018

blackenedsky
5599 ee63 390
Reposted fromComboBreaker ComboBreaker viaaskman askman
blackenedsky
5596 ad7d 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer
blackenedsky
8720 7a9d 390
Reposted fromoll oll vianotorious-rookie notorious-rookie

October 22 2018

blackenedsky
3554 2edb 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl